Köpvillkor

Allmänt:

Dessa allmänna villkor gäller mellan Agelito AB 556943-6669 och dig som gör en beställning från oss via www.agelito.se. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Agelito framgår på webbplatsen. Villkoren gäller endast för dig som är konsument och som genomför din beställning och därmed köper en vara av oss via agelito.se

Utöver villkoren gäller även Agelitos  Integritetspolicy. I denna policy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter när du handlar hos oss.

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen samt Konsumentköplagen. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen som är dispositiv vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.  För samtliga gäller företrädesvis nedanstående.

När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR), och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

För att köp skall genomföras så måste man välja betalningssätt delbetalning, faktura eller kortbetalning. Offerten har en giltighetstid på 30 dagar och med leveranstid inom 6 månader. Vid senare leveranstid kan priset komma att justeras

Om du valt Svea delbetalning eller faktura så kommer din faktura att mejlas till dig efter att du fått din leverans eller i samband med utleverans från fabrik. Om du valt kortbetalning  så hittar du ditt kvitto på betalningen under dina kunduppgifter efter att din order behandlats.

Du kan endast beställa via vår webbutik. Alla andra former för beställning måste avtalas med oss i förväg. Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.

Du som kund ansvarar personligen för att måtten på offerten överensstämmer med dina önskemål. Bänkskivorna tillverkas i första hand efter måtten på offerten och i andra hand efter ritning om mått saknas i offerten, ritning är oftast endast vägledande för övrig bearbetning. Om du valt mätning och montering genom oss så ansvarar vi för måtten.

Godkända toleranser gällande bänkskivor, gäller samtliga material: Längd/djup +-2 mm,  planhet +-2 mm och tjocklek 10 %.

På mörka ytor gällande samtliga material kan fettfläckar, smuts, fingeravtryck mm synas tydligare än på övriga färger. Små repor kan vara synliga på mörka eller högblanka ytor, samtliga material,  redan vid leverans. Viss nyans och färgskillnad kan förekomma mellan olika tillverkningstillfällen/batch. Vid skarv eller delning av skivor kan mönsterpassning ej garanteras ej heller färgmatchning mellan olika skivor.

Vi reserverar oss för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- eller skrivfel på webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial samt produktbeskrivningar. Agelito har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen och att löpande genomföra produktändringar och förbättringar på webbplatsen. 

Bilder i webbutik, social media, annons och annat marknadsföringsmaterial som visar produkter ska uteslutande ses som illustrationer och inte någon specifikation över produktens egenskaper, färg eller nyans. Agelito ansvar inte för information som kommer från en tredjepart. Produktbild som visas vid respektive produkt kan avvika färgmässigt då dessa bilder oftast är tagna som närbild och stora färgvariationer kan därför förekomma på större yta. Det kan även bero på ljussättning, hur bilden tas samt olika batchnummer på produkten.

Innehållet på Webbplatsen är skyddat av upphovsrätt. Produktnamn och logotyper kan även vara skyddade av varumärkesrätt eller enligt marknadsrättslig lagstiftning. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Agelito.

Agelito strävar efter att webbplatsen i största möjliga mån ska innehålla korrekt information. Vi reserverar oss dock för att webbplatsen kan innehålla skrivfel och felaktiga priser och vi är inte bundna av priser som du insåg eller borde ha insett var felaktiga. Om ett felaktigt pris har angetts för en beställd produkt, kommer vi att meddela dig och invänta eventuellt godkännande av det korrigerade priset innan beställningen anses godkänd.


Leveransbetingelser:

Frakt:

Det står tydligt på offerten om frakt- och emballagekostnad ingår i offerten. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter och fraktpris gäller till fastlandet. Om det är en mindre ort eller om ort ligger avlägset från större väg kan tilläggskostnad tillkomma. Lagerhållning av gods på speditörens terminal ingår ej och kommer att debiteras från dag 4. Kontakta oss för mer information.

Leveranstid:

I webbutiken är alla våra varor markerade med leveransindikering. Vi måste dock reservera oss för att leveransindikeringen kan grunda sig på felaktiga uppgifter, vilket innebär att en leverans kan komma att ske såväl tidigare som senare än beräknat. Leveranstid avser utleverans från tillverkare. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej leveransbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärdig vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta inte möjligt att göra (se nedan under ”Avbeställning”). Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig som kund. 

Leveranstiden kan justeras pga omständigheter som Agelito inte kan råda över. Tex förseningar från underleverantör, transportskador, sjukdom, maskinhaveri, världssituationen och materialrelaterade problem. Detta ger inte rätt till prisavdrag eller annan ersättning då bänkskivor är en komplicerad och skräddarsydd produkt. Eventuella tidsbokningar med hantverkare bör därför planeras in med hänsyn till att leveransen kan bli fördröjd.

Leveranssätt:

Vanligtvis skickas en vara med en speditör, gäller ej material som mäts och monteras. Det är ditt ansvar att se till att leveransadressen, som du angett i webbutik i samband med beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, såvida inte annat avtalats i förväg. Leveranstid med speditör är normalt ca 3 vardagar. Leverans sker normalt till ytterdörr på markplan men om speditören finner detta omöjligt sker leverans till tomtgräns. Vid lossning av skivor längre än 2350 mm kan kostnad för kranbil tillkomma, kontakta oss för mer info.

Mätning och montering:

Mätning:

§ 1. Vår mättjänst inkluderar mätning av stommar eller på befintliga bänkskivor (ger ej lika exakt resultat och kan i vissa fall vara direkt olämpligt). Vi mäter stommarna på plats om inget annat har angivits i orderbekräftelsen. Stommarna skall vara fria från temporära skivor och diskbänkar och stommarna skall vara monterade och permanent fastsatta. Underlaget som stenskivorna skall vila på skall vara plana och fria från uppstickande kanter. En tolerans om +/- 1 mm gäller för hela ytan. Skåpstommar får inte flyttas eller ändras efter uppmätning. Väggar får inte putsas, spacklas, gipsas eller flyttas efter utförd mätning.

§ 2. Om inte samtliga skåpstommar, täcksidor, högskåp är permanent monterade och väggar inte är färdiga vid det bokade mätningstillfället garanteras inga mått utan kunden får beställa tid för ny mätning. Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaden för extra mätning om ovanstående villkor inte är uppfyllda, gäller även vid de tillfällen då vi bjuder på mätning och montering.

§ 3. Vid uppmätning skall slutkund alternativt slutkundens representant eller säljaren närvara och kunna svara på eventuella frågor. Saknas kund eller representant förbehåller vi oss rätten att ta egna men fackmannamässiga beslut gällande bänkskivornas utformning.

§ 4. Mätteknikern bedömer monteringens svårighetsgrad i samband med mätning, tex trappor, långt att bära etc. Innebär det att priset går upp kommer detta meddelas innan produktion av bänkskivor påbörjas.

§ 5. I kök där det även ska mätas för stänkpanel kan A&O på plats besluta om att stänkpanelen måste mätas efter det att bänkskivorna monterats för att kunna garantera perfekt passform. En extra avgift för måttagning kommer debiteras för detta.

§ 6. I kök där en köksö ska vila på gavlar i sten kan A&O på plats besluta om att gavlarna måste mätas efter det att bänkskivan på köksön monterats. Tex på grund av ett lutande golv eller stommar som inte står i våg. En extra avgift för måttagning kommer debiteras för detta.

§ 7. Skåp som ska stå ovanpå bänkskivan får inte monteras innan måttagning, alternativt att de enkelt kan flyttas.

§ 8. Ev golvspis ska stå på sin plats vid måttagning.

§ 9. Urtag för blandare bakom dubbelho placeras alltid bakom vaskens avdelare om inget annat kommit överens om.

§ 10. Belysning och el måste finnas tillgängligt.

§ 11. Om kund / säljare planerar in fler måttagningar än vad som är möjligt att hinna med en viss dag kommer måttagning ske i turordning kommande dagar. Detta kan t.ex. hända vid måttdeadline inför Jul och semester.

Mätning som bokats måste avbokas senast 3 arbetsdagar innan mätningstillfället sker annars kommer dubbel debitering ske. Mätning går ej att beställa utan att köp av bänkskivor skett. 

Montering:

§ 1. Vi monterar stenskivorna på angiven plats, vi ombesörjer ej el eller VVS-installationer.

§ 2. Monteringsplatsen skall vara förberedd för montering, d v s skåpstommar samt monteringsplats skall vara avstädade. Det måste även finnas en framkomlig väg från parkering till fastighet. Vintertid måste denna vara snöröjd. § 3. Kund ansvarar för att skydda golven. Pga arbetsmiljöregler måste vi gå in med skor försedda med stålhätta.

§ 4. Skåpstommarna skall vara av den kvalité och monterade så att dessa klarar stenskivans tyngd. Där stommar inte stöder mot skivan skall reglar vara monterade så att de stöder och bär skivan. Underlaget som stenskivorna skall läggas på skall vara plant och fritt från uppstickande kanter. En tolerans om +/- 1 mm gäller för hela ytan inklusive stommar och stödreglar.

§ 5. Om detta ej är uppfyllt kan vi bli tvungna att ta materialet i retur alternativt ställa av det på anvisad plats. En ny montering måste därefter bokas som även denna kommer debiteras ordinarie pris. Om sättningar sker i golv eller stomme med följd att fogar tandar efter installationstillfället så är A&O Marmor och Granit AB fria att debitera en kostnad för åtgärd.

§ 6. Fogning mot kakel och vägg ingår inte i installationen. Impregnering av stenen ingår ej om detta inte är beställt.

§7. Ytskikt på väggar som hamnar i anslutning till bänkskiva eller stänkpanel rekommenderas få sin slutgiltiga finish efter det att bänkskivan monterats. Skador som uppstår på väggars ytskikt i samband med montering ersätts ej. Detta då bänkskivor och stänkpanel väger mycket och kan vara komplicerade att montera.

§ 8. Slutkunden alternativt slutkundens representant skall vara på plats och godkänna material och montering. Finns ingen närvarande betraktas material och montering som godkänd.

§ 9. Om installation beställs utan uppmätning ansvarar kund för att bänkskivornas mått stämmer och att tillräcklig fogmån lagts in i angivna mått.

§ 10. Skåp som ska stå ovanpå bänkskivan får inte monteras innan montering av bänkskivan, alternativt att de enkelt kan flyttas.

§ 11. Belysning och el måste finnas tillgängligt.

Övrigt gällande montering:

Mötande skivor skimsas upp eller justeras upp med stödbenen till ett fogsprång lika med eller mindre än 0,3 mm vilket mäts med bladmått. Som fog används färganpassad mjukfog (Silestone och Dekton) eller vit, ljusgrå, mörkgrå, svart alternativt transparent silikon. Är kund närvarande ges valmöjlighet, om inte kund uttrycker någon specifik önskan väljer installatör vilken färg som passar bäst. Tolerans i tjocklek vid skarven mellan två skivor är 0,5 mm. Fogbredd beror på materialets egenskaper men bör ligga mellan 1-3 mm.

Kortsida mot vägg:

§ 1. Med fördel spacklar kund upp väggar innan mätning så att de är räta för bästa passform. 

§ 2. Kortsidor på bänkskivan kapas raka parallellt med vägg +/- 1,5 mm med avstånd på max 6 mm från vägg till skiva.

§ 3. Vid konvex vägg mot bänkskiva kapas skivan parallellt +/-1,5 mm mot tangenten på radien mitt på kortsidan med avstånd på max 6 mm från skivans mitt till vägg, vilket medför att avståndet kommer vara större i fram och bakkant.

§ 3. Vid konkav vägg mot bänkskiva kapas skivan parallellt +/-1,5 mm mot tangenten på radien mitt på kortsidan med avstånd på max 6 mm från skivans fram och bakkant till vägg, vilket medför att avståndet kommer vara större i mitten på skivan.

Långsida mot bakkant:

§ 1. Bakkant vid respektive stomme mäts upp och sågas rakt mot nästa mätpunkt och ges en fogmån på upp till 6 mm.

§ 2. Konkava delar på väggen kan avvika mer.

Kortsida mot täcksida eller högskåp:

§ 1. Kortsidor på bänkskivan kapas raka parallellt med täcksida +/- 1 mm med avstånd på max 4 mm från skiva till täcksida.

Överhäng:

§ 1. Överhäng över täcksida görs samma som överhäng över luckor och lådfronter om inget annat anges. Om inget specifikt överhäng anges över luckor och lådfronter från kund / säljare bestämmer A&O ett lämpligt överhäng mellan 5 och 15 mm.

§ 2. Framkant sågas alltid rak.

§ 3. Överhängets tolerans är +/- 3 mm på 3000 mm bänkskiva. Detta gäller så länge skåp monterats i en rak linje i framkant.

Urtag och blandarhål:

§ 1. Blandarhål görs 35 mm om inget annat anges.


Färg och texturavvikelser komposit- och keramikmaterial:

Material av olika tjocklek kan ha viss avvikelse i nyans och mönster när de jämförs med varandra. T.ex. kan en bänkskiva i 20 mm tjocklek avvika något från ett stänkskydd i 12 mm tjocklek även om de beställs samtidigt. Komposit & keramik är inga rena naturmaterial men det kan ändå förekomma mindre avvikelser i nyans, mönster och ytstruktur då vissa beståndsdelar är från naturmaterial. Dessa avvikelser ligger inte till grund för reklamation. Vanligt förekommande avvikelser kan vara:

 • Luftblåsor eller hål efter luftblåsor, 1-2 mm i diameter.
 • Linjer, prickar, matta partier eller avvikande mönster under den polerade ytan.
 • Mindre repor i högglanspolerade ytor. 
 • Fackmannamässigt utförda reparationer av bänkskivan måste accepteras.
 • Normalt slitage från vardaglig användning av bänkskivan kan orsaka repor och matta partier i ytan, dessa ligger inte till grund för reklamation.

Färg och texturavvikelser natursten:

§ 1. Material av olika tjocklek kan ha viss avvikelse i nyans och mönster när de jämförs med varandra. T.ex. kan en bänkskiva i 30 mm tjocklek avvika något från ett stänkskydd i 20 mm tjocklek.

§ 2. Observera att sten är ett material som bildats av naturen och kan därför inte strikt jämföras med  uppvisat prov. Det kommer alltid att förekomma mer eller mindre variationer och dessa kan inte leda till reklamationer. Vid osäkerhet finns det möjlighet att besöka vårt lager och se materialet på plats, vi kan även skicka foto. Variationer förekommer även i kvartskomposit som innehåller naturligt kvarts.

§ 3. Vanligt förekommande variationer i natursten som måste accepteras är:

 • Små luftblåsor är mycket vanligt förekommande i bland annat ljus Carraramarmor. Dessa uppträder ofta som små ljusa prickar, håligheter eller smårevor.
 • Små opolerade prickar eller håligheter som oftast finns i polerad granit. Granitsort och ljussättning påverkar framträdandet av dessa.
 • Läkta stick som ibland kan uppfattas som sprickor i stenen.
 • Tydligt framträdande fläckar i finkornig granit som inte överskrider storleken av en femkrona och tydligt framträdande fläckar i storkornig granit upp till 5 cm.
 • Övriga färgvariationer i samma leverans förutsatt att de olika stenarna tagits från samma sändning.
 • Förutom naturliga variationer måste också fackmannamässigt utförda reparationer accepteras.

Garantier

Händelse Garantitid
Silikon fog (sjunker, torkar, lossnar) 1 år
Underlimmad / underfräst vask (vask lossnar) 15 år
Planfräst vask 1 år (silikonfog)
Planfräst häll 1 år (silikonfog)
Höjdledsskillnad där två skivor möter varandra 1 vecka (beror på stommar)
Skador orsakade av slag och stötar eller frätande ämnen Ingen garanti


Ej emottagit gods:

Det är ditt ansvar att ta emot gods vid leverans, eller hämta ut ditt paket på utlämningsstället. Om du ej tar emot godset skickas det tillbaks till terminal och vi fakturerar då dig samtliga kostnader som lagerhållning, ny utkörning mm. Betalas inte denna kostnad lämnas kravet till inkasso.

Beställning:

Kontrollera offert och ritning noggrant innan beställningen görs. Som kund ansvarar du för att både offert och ritning stämmer. Om du beställt mätning och montering av oss så är det vi som ansvarar för mått mm. Kontrollera även skötsel- och monteringsanvisning i samband med din beställning, se under resp. material.

Ändring av beställning:

När du gjort en beställning av måttanpassade produkter går ändring vanligtvis ej att göra. De gånger det är möjligt kommer kostnad för detta att debiteras. Leveranstiden kommer även att förlängas.

Avbeställning:

Avbeställning av vara som beställts eller tillverkas speciellt för dig är inte möjlig.

Ångerrätt:

Ångerrätten gäller inte specialtillverkade produkter som beställs och tillverkas efter dina önskemål och mått. På övriga produkter, ej special, gäller ångerrätten och returfrakt betalas av kund.

Reklamationer och återköp i vissa fall:

Om du som privatperson mottagit en skadad produkt (se nedan angående transportskador), eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan inom 5 arbetsdagar från att du fått din leverans. Du får inte montera eller använda produkten, om detta görs godkänns inte reklamationen.

Reklamation av vara, dolda fel eller skador skall göras av köparen inom 5 arbetsdagar. Monterade bänkskivor betraktas alltid som godkända vid monteringens början. Eventuella skador som t ex. repor, avskavning, slagmärken anses då vara monteringsskador som inte omfattas av vår garanti. Garantin täcker ej heller skada som uppkommit genom inträngning av fukt, till exempel vid skarvar.

Kostnader för montering och demontering osv. av skadad eller felaktig skickad vara godkänns inte.

Boka inte hantverkare förrän ni har kontrollerat att rätt artiklar har levererats och inte har några skador eller materialfel. Anspråk på ersättning av andra kostnader än produkten godkänns inte. Montera ej bänkskivor med skador eller materialfel då de anses vara godkända vid monteringens början, och går då ej att reklamera då skadan anses vara en monteringsskada på grund av oaktsamhet.

Om du som företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du snarast efter att du taget emot varan, skicka en reklamation till oss via e-post förutsatt att du reklamerar skadan inom garantiperioden. I annat fall hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Det gäller för såväl privatperson som företag att den skadade respektive felaktigt skickade varan, om vi vill ha den i retur, ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, returen är då kostnadsfri. Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan, men vi återbetalar inte den ursprungliga frakten. Om vi inte vill ha den skadade eller felaktiga varan i retur ersätts ej returfrakt.

Reklamationer som berör repor, håligheter, krackeleringar eller andra defekter på ytan avvisas automatiskt om de inte syns på 2 meters avstånd, i normalt ljus och i normal betraktningsvinkel. Defekter som enbart syns i släpljus avvisas automatiskt.

En reklamation måste göras innan inkoppling av vvs, el och ev. väggbeklädnad (dvs allt som fixerar bänkskivan) görs därefter
avvisas reklamationen automatiskt. Bänkskivan får inte heller fixeras förrän kund kontrollerat att häll, blandare, powerport mm passar i sina urtag.


Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.

Retur:

Returgods som vid vårt mottagande ej är i originalemballage eller bristfälligt emballerat eller skadat, utöver eventuell reklamation, godkänns ej för kreditering.

Transportskador:

Emballaget skall kontrolleras noga vid leverans och om det är skadat skall det skrivas på speditörens fraktsedel och informeras till oss, annars godkänns det inte. Eventuella dolda fraktskador skall anmälas till speditören inom 5 dagar efter leveransen. Skador på varor som uppkommit pga speditören och inte anmäls inom 5 dagar godkänns ej.

Information och bilder:

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.

Sekretess och säkerhet:

I samband med registrering och beställning så uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer. Detta innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

När du klickar på beställ i vår butik eller när du anmäler dig som kund hos agelito.se godkänner du att agelito.se lagrar de uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja din beställning.

Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. Endast agelito.se har tillgång till dina uppgifter och lämnar inte ut några uppgifter utan ditt godkännande, med undantag från rättsliga ärenden.

Som kund till oss kan du få e-post rörande din order, betalning eller annan kommunikation du initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation.

E-postutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som inte är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer inte.

Force Majeure:

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist:

Om du är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs alltid av allmän domstol.


NÄR BESTÄLLNING I VÅR WEBBUTIK AGELITO AB GÖRS INNEBÄR DET ATT VILLKOREN AUTOMATISKT GODKÄNNS!

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.